งานบริหารและธุรการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกี่ยวกับงาน
: งานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะเทคนิคกาแรพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย งานคลัง งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่  งานธุรการ งานอาคารและสถานที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน ร่างโต้ตอบ เวียนหนังสือ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน การเบิกจ่ายเงินโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พัสดุ ครุภัณฑ์ งบประมาณ จัดทำข้อมูล รวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน การลาประเภทต่างๆ สวัสดิการของบุคลากรและครอบครัว ประกาศ คำสั่ง ดูแลอาคารสถานที่ รถยนต์ การผลิตเอกสาร การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

 
 
     
สำหรับผู้บันทึกข้อมูล    
Username:
Password: