ระบบข้อมูลใบลาอิเล็กทรอนิกส์
(30 มิถุนายน 2562)
*** ไช้ไม่ได้กับ Microsoft Edge เพราะจะสั่งบันทึกใบลาเป็น HTM ไฟล์ไม่ได้ ***